KOMBIS
Production Lines for Laminated Tubes and Tube Filling Automation

Mechatronica  ABOUT US

Mechatronica
Mechatronica S.C. is located in the town of Gabrovo which is at the geographical centre of Bulgaria. After 2000 the market situation in Bulgaria changed and the company turned its efforts to other types of unique technology – laminated tube production lines and automatic tube filling machines.


Mechatronica  SERVICE

Research and development, assembly, testing and shipping of the machines is carried out entirely at our specilised plant in Gabrovo. Our small, skilled and energetic team constantly expands its knowledge and experience through our in-house training program. Our goal is to solve our customers technological problems related to the organization and production of laminated tubes using our highly skilled service and consultation teams.


Mechatronica  CONTACT

If you would like more information about our products and services or you wish to place order for a particular product please send an email or telephone our sales team, we will answer all you questions as quickly as possible.


 


        На 22.05.2018 година по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации” бе подписан договор № BG16RFOP002-1.005-0099-C01 „Разработване на модул за изработка на тубни глави върху тръбни тела”

        С настоящия проект екипът ще осъществи дейности по експериментално развитие като основната цел ще бъде разработването на продуктова иновация: Модул за изработка на тубни глави върху тръбни тела с възможност за вграждане в автоматични линии за гъвкави опаковки. При разработването на модула ще се цели: подобрен външен вид на заварката глава-тяло; гарантиране на здравината на прехода при тънкостенна опаковка; възможност за изработване на глава с комплексна конфигурация (интегрирана глава-капачка) с диаметър равен на диаметъра на тубата; ниска себестойност на крайното изделие, екологична ефективност на модула чрез серво управление, нулев дефект (минимизиране на брака). Ще се допълни съществуващия стоков микс на предприятието - резултат от иновационната и основна дейност на фирмата.
Проектът е в съответствие с хоризонталните политики, залегнали в чл. 7 и чл. 8 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета, защото допринася за устойчивото развитие на фирмата и за равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

Общата стойност на проекта е 812 414,12лв, от които 274 574,25лв европейско и 48 454,28лв национално съфинансиране.

Срокът за изпълнение на проекта е 22 месеца.
   Основна функция на модулната транспортна система е транспортна
   Второстепенни функции: акумулатор и буфер с цел синхрон на основните производствени модули от автоматичната линия. Поддържане на меки опаковки от начална фаза до последна фаза – пълна и запечатана опаковка
   Основни видове по функционалност:
    транспорт на тубни тела към модул/машина за изливане или заваряване на чела
    транспорт на тубни тела към печатна машина
    транспорт на туби към модул/машина за навиване/набиване и ориентиране на капачки
    транспорт на туби към модул/машина за опаковане
    транспорт на туби към модул/машина за пълнене

Брошура
APPRENTICESHIP CLUSTER for INDUSTRY-READY ENGINEERS of TOMORROW INTRODUCING WORK-BASED LEARNING AT TERTIARY LEVEL Agreement number: 2017 – 2011/001 – 001 Project number: 585151-EPP-1-2017-1-BG-EPPKA3-VET-APPREN

    PROJECT MAIN OBJECTIVES

      to establish a new higher education-business partnership structure to bolster the cooperation between technical universities (as VET providers) and enterprises, supported by authorities and social partners, at local/regional level so that they can provide WBL and apprenticeship in the sector of Mechanical Engineering and Mechatronics more successfully at tertiary level;
      to provide industry-relevant curriculum in Mechatronics so as to produce industry-ready engineers thus reducing the skills mismatch and facilitating their access to the labour market within the respective regions, which, in the long run, will lead to improving enterprises’ performance and growth, as well as regional development;
      to build an effective cooperation structure for sharing knowledge, skills and experience between university teachers and in-company trainers thus improving their competences for the better delivery of apprenticeships.


Mechatronica S.C. Gabrovo is a full project partner of this programme. Project duration period is 1.10.2017 – 30.09.2019.
        Във връзка с изпълнение на проект BG161RFОР002-1.001-0068-C01 „Автоматична производствена линия за гъвкави опаковки с модулна транспортна система” „Мехатроника” АД публикува документация по провеждане на процедура за избор на изпълнител чрез „Избор с публична покана” съгласно реда и условията на ПМС 160/01.07.2016г. с предмет: „Закупуване и внедряване на ДНА по обособени позиции:Обособена позиция 1: Специализиран софтуерен модул за управление на модулната транспортна система (МТС) – 1 брой; Обособена позиция 2: Специализиран софтуерен модул за управление на автоматична производствена линия за гъвкави опаковки – 1 брой”

Тръжна документация 

Дата:29-05-2017

        Във връзка с изпълнение на проект BG161RFОР002-1.001-0068-C01 „Автоматична производствена линия за гъвкави опаковки с модулна транспортна система” „Мехатроника” АД публикува документация по провеждане на процедура за избор на изпълнител чрез „Избор с публична покана” съгласно реда и условията на ПМС 160/01.07.2016г. с предмет: „Закупуване и пускане в експлоатация на следните ДМА по обособени позиции: Обособена позиция 1: Система за водноабразивно рязане – 1 брой, Обособена позиция 2: Обемна електро-ерозийна машина – 1 брой, Обособена позиция 3: Нишкова електро-ерозийна машина – 1 брой, Обособена позиция 4: Лазерна система за рязане и гравиране – 1 брой”

Тръжна документация
        На 18.01.2017 година по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията” бе подписан договор № BG16RFOP002-1.001-0068-C001 „Автоматична производствена линия за гъвкави опаковки с модулна транспортна система”
        Основната цел на проектното предложение е: Създаване и внедряване в производство на иновативен продукт „Автоматична производствена линия за гъвкави опаковки с модулна транспортна система (МТС)”
С настоящия проект фирмата ще бъде подкрепена в изработката на иновативен продукт, което представлява диверсификация на продукцията с изделие, което не е било произвеждано до момента и ще се постигне технологично развитие на „Мехатроника”, необходимо за производството на качествен иновативен продукт.
        Изпълнението на проекта ще подкрепи усилията на „Мехатроника” АД за световно пазарно лидерство в новооткриваща се пазарна ниша и за внедряване в производство на продуктова иновация.
        Проектът е в съответствие с хоризонталните политики, залегнали в чл. 7 и чл. 8 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета, защото допринася за устойчивото развитие на фирмата и за равнопоставеност и недопускане на дискриминация.
        Общата стойност на проекта е 1 420 045.00лв, от които 603 519.12лв европейско и 106 503.38лв национално съфинансиране.
        Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца.