KOMBIS
Production Lines for Laminated Tubes and Tube Filling Automation
        On 5th December 2018 Mechatronica hosted a Career Fair organized by the company, Technical University of Gabrovo and Gabrovo Municipality within the aCIRET project under ERASMUS+ Programme.
        Ten enterprises from the region of Gabrovo presented their business line, products and technology to university students following bachelor degree programmes in Mechatronics and Automation and Control Engineering.
        Then the young undergraduates visited each company stand and talked with company representatives, most of whom were engineers. Some companies did attractive demonstrations.
        This event was the first step of bridging the gap between academic studies and work in real-life industrial setting, which is the actual project aim - introducing work-based learning and apprenticeship at tertiary level so as to provide industry-ready engineers of tomorrow.

        Във връзка с изпълнение на договор BG161RFОР002-1.005-0099-C01 „Разработване на модул за изработка на тубни глави върху тръбни тела” „Мехатроника” АД публикува документация по провеждане на процедура за определяне на изпълнител чрез „Избор с публична покана” съгласно реда и условията на ПМС 160/01.07.2016г. с предмет: „Закупуване и внедряване на ДНА – работно място CAD/CAM - 1 брой”

Тръжни документи
Дата: 04.12.2018 г.
        Във връзка с изпълнение на договор BG161RFОР002-1.005-0099-C01 „Разработване на модул за изработка на тубни глави върху тръбни тела” „Мехатроника” АД публикува документация по провеждане на процедура за определяне на изпълнител чрез „Избор с публична покана” съгласно реда и условията на ПМС 160/01.07.2016г. с предмет: „Наем на шприцова машина – 1 брой”

Тръжни документи
         Във връзка с изпълнение на договор BG161RFОР002-1.005-0099-C01 „Разработване на модул за изработка на тубни глави върху тръбни тела” „Мехатроника” АД публикува документация по провеждане на процедура за избор на изпълнител чрез „Избор с публична покана” съгласно реда и условията на ПМС 160/01.07.2016г. с предмет: „Закупуване и пускане в експлоатация за извършване на демонстрации и експерименти на следните ДМА по обособени позиции: обособена позиция 1: компресор – 1 брой, чилър – 1 брой; обособена позиция 2: едногнездов инструмент – 1 брой, четиригнездов инструмент – 1 брой”

Тръжни документи
        На 22.05.2018 година по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации” бе подписан договор № BG16RFOP002-1.005-0099-C01 „Разработване на модул за изработка на тубни глави върху тръбни тела”

        С настоящия проект екипът ще осъществи дейности по експериментално развитие като основната цел ще бъде разработването на продуктова иновация: Модул за изработка на тубни глави върху тръбни тела с възможност за вграждане в автоматични линии за гъвкави опаковки. При разработването на модула ще се цели: подобрен външен вид на заварката глава-тяло; гарантиране на здравината на прехода при тънкостенна опаковка; възможност за изработване на глава с комплексна конфигурация (интегрирана глава-капачка) с диаметър равен на диаметъра на тубата; ниска себестойност на крайното изделие, екологична ефективност на модула чрез серво управление, нулев дефект (минимизиране на брака). Ще се допълни съществуващия стоков микс на предприятието - резултат от иновационната и основна дейност на фирмата. Проектът е в съответствие с хоризонталните политики, залегнали в чл. 7 и чл. 8 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета, защото допринася за устойчивото развитие на фирмата и за равнопоставеност и недопускане на дискриминация.
         Общата стойност на проекта е 812 414,12лв, от които 274 574,25лв европейско и 48 454,28лв национално съфинансиране.
         Срокът за изпълнение на проекта е 22 месеца.
   Основна функция на модулната транспортна система е транспортна
   Второстепенни функции: акумулатор и буфер с цел синхрон на основните производствени модули от автоматичната линия. Поддържане на меки опаковки от начална фаза до последна фаза – пълна и запечатана опаковка
   Основни видове по функционалност:
    транспорт на тубни тела към модул/машина за изливане или заваряване на чела
    транспорт на тубни тела към печатна машина
    транспорт на туби към модул/машина за навиване/набиване и ориентиране на капачки
    транспорт на туби към модул/машина за опаковане
    транспорт на туби към модул/машина за пълнене

Брошура